bg en

Как се финансираме?


Българска фондация „Биоразнообразие“ се финансира от изпълнение на проекти, от приходи от нейната собственост, дарения.
Всяка година УС на фондацията одобрява годишният финансов отчет, който се публикува в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ и на----

Фондацията поддържа и следните финансови механизми: