bg en

Как се финансираме?


Българска фондация „Биоразнообразие“ се финансира от изпълнение на различни проекти, свързани с дейността й - консервационни, информационни, образователни, изследователски и др. Проектите са финансирани от различни европейски програми - LIFE, DEAR, Erasmus, Horizon, Interreg, др. и се изпълняват в партньорство с национални и с международни организации, институции и фирми. Повече информация в раздел Нашата работа.

БФБ има свой онлайн магазин и осъществява стопанска дейност, свързана с целите на организацията, районите на действие и темите на работа - организираме курсове, посещения на защитени територии, работилници и др. 

Чрез дарителски кампании осигуряваме средства за някои от консервационните или информационни дейности на Фондацията и за Фонда Биоразнообразие. 

Всяка година УС на фондацията одобрява годишният финансов отчет, който се публикува в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, за да осигурим прозрачност в набирането и изразходването на финансови дрества. 

Фондацията поддържа и следните финансови механизми: