bg en

Започва обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи

EAA Grants
25.04.2014
Първа част на „Обучението за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи в две части“ ще се проведе от 28 – 30 април, 2014 г. в конферентната зала на хотел Славянска Беседа, ул. Славянска № 3, София. Двадесетте и един участника ще могат да се запознаят с основни понятия, свързани с опазването на природата; заплахите за биоразнообразието; законите за природата; добри практики от Норвегия и др. Те ще научат повече и за работата на институциите, както и за начините, по които може да се оказва влияние върху тях. Ще бъдат разгледани и ключови природозащитни казуси, при които гражданската активност е от решаващо значение за защитата на природата.

По време на 3 дневното обучение лекторите от Българска Фондация Биоразнообразие, Норвежка агенция по околна среда (Miljødirektoratet), Изпълнителна агенция по околна среда, Коалиция „За да остане природа в България” са подготвили и интересни практически задачи, чрез които нагледно ще се демонстрира значението на гражданското наблюдение (мониторинг) и гражданската активност при формирането и прилагане на политики и решения и др.

Провеждането на „Обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи“ е в две части и е част от изпълненито на проект “Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Повече информация за Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. може да бъде открита на: http://www.ngogrants.bg/

Втора част на обучението, която е задължителна за успешното провеждане на курса, ще се проведе през септември/октомври 2014 г. и ще бъде посветено на работата с пространствени данни (ГИС).

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Програма 145.36 KB () Свали