bg en

Започна набирането на желаещи за участие в обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни по проект ГИС

Лекция ГИС проект
03.04.2014
Вчера – 02.04.2014г. в рамките на традиционно организираните от БФБ лекции от курса по биоразнообразие в Биологическия факултет към СУ „Климент Охридски“ се проведе информационна среща за проект ГИС, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014г. www.ngogrants.bg По време на срещата беше направено представяне на проекта - основните цели и дейности, тематичната област и приоритет.
 
По време на представянето бяха обявени и датите за провеждане на първата част на първото обучение по проекта, озаглавено „Обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи в две част”.
Първата част от обучението ще се проведе на 28 - 30 април в гр. София.
 
Част от темите, които ще се разглеждат включват: Роля, значение и форми на гражданското наблюдение и застъпничество при формирането на политики и решения; Природоопазването в България; Закони за опазване на природата; Начини на действие при констатиране на нарушения; Право на достъп до информация; Примери за граждански инициативи за застъпничество и тяхното влияние върху публичните политики от България ; Представяне на норвежкия опит: Роля на норвежкото общество в опазване на биоразнообразието; Въвличане на заинтересовани страни в опазване на природата; Ролята на норвежките НПО; Възможности за ползване и достъп до база данни за опазване на природата; Кампании за застъпничество; Методи за оценка на стойността на биоразнообразието и връзката й със икономиката, както и включването й във процеса на създаване на политики.
 
Втората част на обучението ще бъде посветена на работата с пространствени данни (ГИС) и ще бъде проведено отново в тридневна форма в рамките на периода септември/октомври 2014 г. в централните части на страната. За да може да бъде завършено и цялостно обучението, участието в двете части е задължително.
 
Обучението е насочено преди всичко към студенти от специалности, свързани с природните науки, както и към младежи (18-29 г.). Целевата група обаче не е затворена и при наличие на свободни места, ще бъде предоставена възможност и на други желаещи да участват.
 
При интерес за участие в обученията, моля пуснете писмена заявка по ел. поща (с тема/subject – проект ГИС заявка за участие в обучение 1 – част 1) с посочване на имена, години, специалност и курс (за студенти), месторабота или професия (за завършили) на peter.todorov@biodiversity.bg до 09.04.2013 г. Всички изпратили заявки ще бъдат уведомени за избраните участници и критериите за техния избор непосредствено след тази дата. Обучението е безплатно, тъй като се финансира в рамките на ФМ на ЕИП.
 
Проект ГИС - “Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.