bg en

Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово

Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово
11.01.2022
Партньори по проекта
Фондация ЕвроНатур, Германия - водещ партньор, Българска Фондация Биоразнообразие, Македонско екологично дружество МЕС, Македония
 
Финансиране
Германска федерална фондация за околна среда DBU, Франкфуртско зоологическо дружество FZS и собствен принос на партньорите по проекта
 
Продължителност
Декември 2015 – Март 2018
 
Обща стойност на проекта
Общата стойност на проекта е 208 321 евро (60% финансиране от DBU и 40% финансов принос на FZS и партньорите по проекта)
 
Общ бюджет на БФБ
84 992 евро (82 992 евро – грант и 2000 евро собствен принос)
 
Проектен екип - БФБ
Мартина Колева- координатор, Петър Тодоров- асистент, Снежана Иванова - счетоводител
 
Цели на проекта
Основната цел на проекта е да осигури опазването на изключителното биологично разнообразие в Осоговската планина и да подпомогне прилагането на добри практики за устойчиво развитие на района в сътрудничество с местните общности. Важно средство за постигането й е природосъобразното използване на ресурсите и биоразнообразието.

Подцели на проекта:
 • Подпомагане на устойчивото управление на горите в Осогово;
 • Подобряване на знанията за едрите хищници в Осогово като мярка, подпомагаща процеса на вземане на решения, свързани с устойчивото развитие на района;
 • Анализ и демонстриране на потенциала на Осогово за развитие на природен туризъм. 
Проектни дейности
Подпомагане на устойчивото управление на горите на Осогово

1. Оценка на гори с висока консервационна стойност (ГВКС) и изготвяне на препоръки за управлението им
 • Срещи със заинтересовани страни за набиране на подкрепа, стартиране на процеса на оценка, координация и обмен по време на процеса на оценка;
 • Идентификация на ГВКС и изготвяне на препоръки за управление (включва предоставяне на ГИС данни и изготвяне на карти);
 • Публично представяне на резултатите от оценката пред съответните заинтересовани страни и стимулиране на процеса на прилагане на препоръките за управление на ГВКС.
2. Подобряване на капацитета на служителите в горския сектор
 • Провеждане на трансгранична работна среща между служители от горския сектор от България и Македония;
 • Обучения за служители от горския сектор;
 • Провеждане на трансгранична работна среща след приключване на оценката на ГВКС за обмяна на натрупания по време на изпълнение на дейността опит.
3. Популяризиране на устойчивото горско управление сред заинтересованите страни, занимаващи се с пространствено планиране
 • Участие в обсъждания на общинско ниво 
Подобряване на знанията за едрите хищници в Осогово като мярка, подпомагаща процеса на вземане на решения, свързани с устойчивото развитие на района

1. Разработване на обща, трансгранична схема за наблюдение (мониторинг) на едрите хищници - рис, мечка и вълк
 • Анализ на наличната информация (данни от мониторниг и модели за пригодност на местообитанията) и установяване на липсващи данни за Македония и България;
 • Разработване на обща, трансгранична схема за наблюдение чрез използване на фотокапани и трансекти, както и индиректни доказателства, приложима за двете страни на планината, включително провеждане на трансгранична работна среща за обмяна на опит между експерти от България и Македония.
2. Изграждане на трансгранична мрежа за наблюдение на едрите хищници с участието на местни заинтересовани страни от различни сектори – горско и ловно стопанство, земеделие, природозащитен сектор и др.
 • Разработване на стратегия за изграждане на мрежа за наблюдение (идентифициране на потенциални участници и начини за тяхното въвличане, провеждане на срещи със заинтересовани страни);
 • Обучения на представители на заинтересованите страни, как да извършват мониторинг на бозайници/ едри хищници (директни и индиректни доказателства);
 • Подпомагане на обмена и сътрудничеството между участниците в мрежата за наблюдение;
 • Трансгранични работни срещи за активни участници в мрежата за наблюдение с цел представяне и обобщаване на резултатите от извършения мониторинг.
3. Прилагане на схемата за наблюдение на бозайници/ едри хищници в Осогово
 • Набавяне на необходимото оборудване;
 • Прилагане на схемата за наблюдение (с подкрепата и участието на местните заинтересовани страни).
4. Анализ на събраната информация от мониторинга и разработване на препоръки за бъдещото развитие на Осогово, от гледна точка на опазването на едрите хищници в района
 • Обработване и анализ на събраната информация;
 • Разработване на препоръки за: управлението на горите, природния туризъм, бъдещи изследвания и др. 
Анализ и демонстриране на потенциала на Осогово за развитие на природен туризъм

1. Оценка на потенциала на Осогово за природен туризъм
 • Анализът на потенциала на Осогово за развитие на природен туризъм включва:
         - Визия и рамка за развитие на природния туристически продукт в Осогово;
         - Оценка на представените в Осогово видове, съществуващи маршрути, услуги, база и инфраструктура, транспорт, заинтересовани страни и партньори, настояща структура на туризма;
         - Анализ на целевите групи, търсенето и пазарните възможности;
         - Изготвяне на туристически продукти и маркетингова концепция (вкл. подробно описание на предпоставките за успешен природен туризъм в Осогово, потенциални конфликти и оценка на риска).
 • Представяне на резултатите пред заинтересовани страни от района в рамките на трансграничен форум.
2. Разработване на пример за добра практика на природен туристически продукт в Осогово
 • Идентифициране на партньори и разработване на туристически продукти;
 • Подпомагане процеса на трансграничен обмен между партньорите;
 • Разработване на туристически продукти и изграждане на необходимия капацитет (например чрез пътеводител за идентифициране на следи от животни);
 • Популяризиране на продукта (например чрез демострационно пътуване);
 • Организиране на обществен форум на национално ниво за представяне на резултатите.
Нови вело маршрути в Осогово – подробно описание и GPS следа 6.9 MB (pdf) Свали