bg en

Управителен съвет на БФБ

07.09.2006
1. Одобрение на Протокола на УС на БФБ от Заседание # 10 / 13.04.2006.
2. Информиране за развитието на БФБ и изпълнението на основните задачи.
3. Представяне на 3 проектни предложения, които ще бъдат внесени в SDC за финансиране чрез допълнителните финансови механизми.
4. Обсъждане писмото с оставката на г-н Пиер Галан.
5. Предложения за нови членове на УС – дискусия.
6. Разни – участието на БФБ в Европейската среща на IUCN, 18-21 октомври, Барселона; дата за следващото заседание, предстоящи задачи, председателстващ.