bg en

Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа

Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. След 15 години активна дейност в района на природен парк „Странджа”, БФБ стартира нов проект за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие. Средствата за реализация на Проекта са в размер на 519 780 евро.

Целта на Проекта е постигане на хармонично съжителство между хората и природата в Странджа чрез демонстриране на ползите за местните хора от защитените територии и активното им въвличане в опазване на биоразнообразието. Най-важните резултати, които се очакват по Проекта, са свързани с разработването и прилагането на Стратегия за съвместно управление на територията, която да кореспондира със Севилската стратегия за биосферните резервати и паркове, развитие на устойчиви природосъобразни бизнеси и приложени преки консервационни мерки.

Проектът ще се изпълнява от БФБ в партньорство с Дирекцията на ПП „Странджа”, Българския национален комитет по програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО и Департамента за управление на природата към Норвежкото министерство на околната среда. Цялостното управление ще бъде осъществявано от БФБ чрез централния офис в София и новосъздадения офис в Бургас.

Времетраене: юни 2009 - април 2012

Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа
Диплянка 317.19 KB (pdf) Свали