bg en

Солта на живота

Солта на живота
Проект „Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро“, наричан за краткост СОЛТА НА ЖИВОТА е финансиран от Европейската комисия на основание споразумение за безвъзмездно финансиране LIFE11 NAT/BG/000362. Продължителността му е 6 години - от 01.07.2012 г. до 31.08.2018 г.

Новини за проекта и дейностите му: http://www.saltoflife.biodiversity.bg/

Проектът ще се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Черноморски солници АД. Това е добър пример за успешно партньорство между природозащитни организации и бизнеса, както и пример за природосъобразен бизнес, който не само че не пречи, но напротив - подпомага и улеснява живота на обитателите на езерото.
Основните цели на проекта са:
• да създаде функционална, ефикасна и устойчива инфраструктура за управление и контрол на водите на крайбрежната лагуна в Атанасовското езеро, което ще осигури дългосрочно подобрение на приоритетното местообитание 1150 – Крайбрежна лагуна;
• да подобри състоянието на лагуната Атанасовско езеро и приоритетните видове птици чрез намаляване на въздействието на преки и косвени заплахи, включително подобрение на съществуващите и създаване на нови места за гнездене и почивка на приоритетни видове птици.
• да подобри посетителката инфраструктура и познанието за Атанасовско езеро;
• да разпространи резултатите от проекта сред широка аудитория от хора и заинтересовани страни;
• да се повиши общественото разбиране за екологичните, икономическите и социалните ценности на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро и да повиши подкрепата за опазването на приоритетни крайбрежни местообитания и присъщите им видове птици.

Проектът е на стойност от 2 013 027 евро, 75% от които се осигуряват от Европейския съюз чрез програма LIFE+ Природа. С тези средства ще бъде изчистен 23-километровия сладководен канал, който обгражда езерото и събира дъждовната вода от населените места и нивите наоколо. Ще се ремонтират дигите и валовете, разрушени по време на голямото наводнение през 2010 г., за да се осигурят подходящи места за гнездене на редките видове птици, които обитават лагуната. Четири нови острови за гнездене на саблеклюни и рибарки ще бъдат специално изградени в южната част.

Голямо внимание ще бъде отделено на мониторинга на лагуната, за да се установи как точно мерките, които ще предприеме проектът, ще се отразят върху неблагоприятното природозащитно състояние на застрашеното и рядко местообитание.

Гражданите на Бургас, а и посетителите на езерото знаят много малко за уязвимостта на лагуната и за нейното биоразнообразие, затова в хода на проекта голямо внимание ще бъде отделено на информирането и интерпретирането за лагуната, нейните обитатели и за солодобива. В южната част на езерото ще бъде изградено специално укритие на нивото на водата, ще се оформят Пътека на Саблеклюна и Пътека на Солта. Фестивалът на солта, множеството изложби и събития ще са само част от нещата, които ще се случат за бургазлии и всички гости на града по време на проекта.

Проектът “Солта на живота” е голямо признание за Бургас и неговите природни ценности, защото това е първия район в България, който за втори път получава финансиране по Програма LIFE+ на ЕС.

Солта на живота