bg en

Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк

Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк
Финансиране

Проектът „Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк”, с кратко име TRANSBIORES, се финансира от Европейския съюз по Инструмента за предприсъединителна помощ Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония. Стойността на целия проект е 145 003,77 евро, като 85% от сумата представлява европейско финансиране, а останалите 15% са национално съфинансиране.
 
Партньори

Българска фондация Биоразнообразие - клон Беласица е водеща организация на проекта, а партньор от македонска страна е Университет „Св. Св. Кирил и Методий” в Скопие, Факултет за земеделски науки и храна – регионален офис в Струмица.
 
Времетраене

Времевата рамка на проекта е 13 май 2014 г. – 12 ноември 2015 г.
 
Цел на проекта

Настоящият проект има за цел да постигне устойчиво трансгранично развитие на района на Осогово. В дългосрочен план проектът подкрепя прилагането на Концепцията за Биосферен парк, която съгласно Програмата „Човекът и Биосферата“ на ЮНЕСКО е посветена на местното устойчиво развитие. Биосферният парк предлага възможности за комбиниране на икономическите и социални ползи за местните хора с паралелното опазване на природните ресурси, ценни за даден район.
Задачата на Биосферния парк е постигането на устойчив баланс между природозащита, икономическо развитие и съхраняване на местните културни ценности.
Проектът е свързан и с инициативата „Европейски Зелен пояс”, която се стреми да съхрани най-дългия европейски екологичен коридор, простиращ се по протежението на някогашната Желязна завеса и подпомагащ опазването на биоразнообразието и устойчивото ползване на природните ресурси от местните общности.
По-далечната цел на проекта е Осогово да стане модел на трансгранично сътрудничество за устойчиво развитие, който да може да се прилага и в други гранични райони.
 
Дейности по проекта

За определяне потенциала на Осогово за Биосферен парк бяха извършени проучвания на природните, културните и икономическите характеристики на района, както и беше направено социологическо проучване на нагласите към опазване на природата и устойчивото развитие от страна на местните хора и институции.
 
След проведена процедура за избор на изпълнител на поръчка за предоставяне на външна експертиза, от българска страна бяха избрани експертите Станислава Захова (Културно и историческо наследство и Социология), Симана Марковска (Туризъм) и Димитър Събев (Икономика), а от македонска страна - Методия Велевски (Фауна), Наталия Меловска (Флора), Оливер Аврамовски (Горско стопанство) и Васко Хаджиевски (Селско стопанство).
 
Проучванията на всеки експерт обхващат цялата територия на Осогово (българска и македонска част). Докладите са написани на английски език.
 
С цел координиране на работата между българските и македонските експерти се проведоха три съвместни срещи (експерти и административен екип на проекта).
 
Докладите на експертите послужиха за основа на публикацията „Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк“, чието съставяне беше възложено на Любомир Димовски, след проведена процедура от страна на македонския партньор за избор на изпълнител на поръчка за предоставяне на външна експертиза. Включените в споменатия документ изводи и препоръки задават характера на възможни бъдещи интервенции/ проекти в района, насочени към опазване на природата и природосъобразно ползване на ресурсите, както и евентуална номинация на Осогово за съвременен Биосферен парк.
 
Резултатите от работата по проекта бяха представени в рамките на две заключителни събития (в Струмица и Благоевград), на които присъстваха административните екипи на проекта, част от експертите, както и представители на НПО сектора, учебните заведения и бизнеса от проектния район.

Сътрудничеството на БФБ с Македония продължава

Благодарение на проекта „Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк”, финансиран от Програмата ИПА за трансгранично сътрудничество България – Македония, се събра, систематизира и анализира изключително ценна информация за района на Осогово в България и Македония. Тя служи за основа на бъдещи съвместни проекти между БФБ и нейните македонски партньори – включително по проекти, целящи да се осигури опазването на изключителното биологично разнообразие в Осоговската планина и да се подпомогне прилагането на добри практики за устойчиво развитие на района в сътрудничество с местните общности.
В началото на 2016 година стартира нов проект, наречен „Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово“. В него БФБ си партнира с Македонското екологично дружество МЕД и Фондация ЕвроНатур (Германия) с финансиране от Федералната фондация за околна среда на Германия (DBU). Продължава съвместната работа и в новия проект с експерти от Македония, които участваха в проекта, финансиран от ИПА, което гарантира приемственост и устойчовост на дейностите и постигнатите резултати в района.
За повече информация за новия проект, моля посетете: http://bbf.biodiversity.bg/bg/Ustoychivo-bydeshte-za-horata-i-prirodata-v-Osogovo.p1630-y

Също така, БФБ с помощта на колегата ни Горан Трайковски, доскорошен координатор на проекта по ИПА от македонска страна, организира велосипеден преход от Осогово до Беласица (септември 2016) като част от честването на Деня на Зеления пояс в България и Македония.
За повече подробности за велопохода, моля посетете: http://bbf.biodiversity.bg/bg/Zelen-poyas.c143


Снимки от проектаhttp://bbf.biodiversity.bg/bg/Prouchvane-na-potentsiala-na-Osogovska-planina-za-transgranichen-Biosferen-park.p1597
Създадените в процеса на проекта доклади и публикации могат да бъдат изтеглени от тук:
Cultural and Historical Heritage Study - Станислава Захова - резюме 151.55 KB (pdf) Свали
Cultural and Historical Heritage Study - Станислава Захова - анекси 9.79 MB (pdf) Свали
Tourism study - Симана Марковска - резюме 137.79 KB (pdf) Свали
Tourism study - Симана Марковска - анекси 563.42 KB (pdf) Свали
Economy study - Димитър Събев - резюме 167.23 KB (pdf) Свали
Economy study - Димитър Събев - анекси 1.16 MB (pdf) Свали
Sociology study – Станислава Захова - резюме 231.89 KB (pdf) Свали
Sociology study – Станислава Захова - анекси 1.67 MB (pdf) Свали
Flora study – Наталия Меловска - резюме 187.09 KB (pdf) Свали
Flora study – Наталия Меловска - анекси 2.04 MB (pdf) Свали
Fauna study – Методия Велевски - резюме 216.13 KB (pdf) Свали
Fauna study – Методия Велевски - анекси 20.84 MB (pdf) Свали
Forestry study - Оливер Аврамовски - резюме 201.11 KB (pdf) Свали
Forestry study - Оливер Аврамовски - анекси 9.84 MB (pdf) Свали
Agronomy study - Васко Хаджиевски - резюме 183.68 KB (pdf) Свали
Agronomy study - Васко Хаджиевски - анекси 21.05 MB (pdf) Свали
Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк – Любомир Димовски 65.04 MB (pdf) Свали
Feasibility study for Transboundary Biosphere Reserve Osogovo - Любомир Димовски 18 MB (pdf) Свали
Истражување на потенцијалот на Осоговските Планини за прекуграничен Биосферен резерват - Љубомир Димовски 64.41 MB (pdf) Свали
Флаер на проекта 12.88 MB (pdf) Свали
Флаер на македонски јазик 12.96 MB (pdf) Свали