bg en

Приключиха съвместните срещи между експерти и административни екипи на проекта „Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк”

re
11.05.2015
През месеците март, април и май 2015 година, в рамките на проект „Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк”, съфинансиран от Европейския съюз по Инструмента за предприсъединителна помощ Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007 - 2013, реф. номер 2007CB16IPO007-2012-3-047, се проведоха предвидените по проекта три съвместни срещи между експерти и административни екипи на проекта. Всички срещи бяха проведени в Македония, в програмния район.

В срещите участваха:
Административният екип на проекта от българска страна:
Мартина Колева – ръководител и Юлия Йорданова – счетоводител
 
Административния екип на проекта от македонска страна:
Горан Трайковски – координатор и Мая Коцова – асистент
 
Експертите от българска страна
Станислава Захова – експерт Културно-историческо наследство и Социология, Симана Марковска – експерт Туризъм, Димитър Събев – експерт Икономика
 
Експертите от македонска страна
Наталия Меловска – експерт Флора, Методия Велевски – експерт Фауна, Оливер Аврамовски – експерт Горско стопанство, Васко Хаджиевски – експерт Селско стопанство.
 
Експертните проучвания започнаха веднага след приключването на процедурата за избор на изпълнител на поръчка за предоставяне на външна експертиза – респективно през ноември 2014 за българските експерти и януари 2015 за македонските им колеги. Срещите имаха за цел координация между самите експерти, както и координация между тях и административните екипи на проекта.
 
Съдържанието и оформянето на експертните доклади беше консултирано по време на срещите от Петко Цветков, координатор за БФБ на инициативата Зелен пояс и Натура 2000 и член на Националния комитет на програмата на ЮНЕСКО "Човек и биосфера" за България, както и от Деспина Китанова, специалист по биосферни паркове и член на Националния комитет на програмата на ЮНЕСКО "Човек и биосфера" за Македония.
 
Предстои македонският партньор - регионалният офис в Струмица на Факултета за земеделски науки и храна към Университет „Св. Св. Кирил и Методий” в Скопие, да проведе процедура за директно договаряне относно изготвяне на обобщаващ всички експертни изследвания доклад „Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк”. Публикацията се очаква да излезе началото на ноември 2015.