bg en
Eurobird
19.07.2022
Евробърд
Донор: Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, KA2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики KA202 - Стратегически партньорства за професионално образование и обучение
Повече
Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово
11.01.2022
Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово
Проект "Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово" се изпълнява в партньорство с Фондация ЕвроНатур, Германия като водещ партньор и Македонско екологично дружество МЕС, Македония. Проектът се финансира от Германска федерална фондация за околна среда DBU, Франкфуртско зоологическо дружество FZS и собствен принос на партньорите по проекта.
 
Повече
Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи
25.01.2016
Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." http://ope.moew.government.bg
Повече
ГИС Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа
20.01.2016
ГИС Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа
Проект „Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите“, наричан за краткост „ГИС Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Повече
Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето – РИФОВЕ
20.01.2016
Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето – РИФОВЕ
Проектът „Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето – РИФОВЕ“  (REEFS) е пилотен  научен проект насочен  към изследване влиянието  на изкуствените рифове върху околната среда в страните от Черноморския басейн. Като изкуствени  рифове най-често се определя   всяка структура или оборудване създадена от човека и съзнателно поставена в морска среда, където тази структура не съществува при обикновени условия.
Повече
Беласица отвъд граници
12.03.2015
Беласица отвъд граници
Проектът „Беласица отвъд граници” се изпълнява в партньорство между пет различни организации и институции от България, БЮР Македония, Гърция и Германия. Българските партньори по проекта са Българска фондация Биоразнообразие и Дирекция Природен парк „Беласица” от гръцка страна това е Управляващият орган на Национален парк „Езеро Керкини”, от македонска Екологичното сдружение „Планетум” и от германска Евронатур (Европейски фонд за природно наследство). Той е съфинансиран от Немската федерална фондация за околна среда.
Повече
Участие за природа. Подкрепа за НПО и гражданското участие във взимането на решения
Участие за природа. Подкрепа за НПО и гражданското участие във взимането на решения
Проектът „Участие за природа. Подкрепа за представителството на НПО и гражданското участие във взимането на решения относно политики за устойчиво развитие и околна среда”, наричан за краткост „Участие за природа” се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк с финансовата подкрепа на //Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 
Повече
Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк
Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк
Проектът „Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк”, с кратко име TRANSBIORES, се финансира от Европейския съюз по Инструмента за предприсъединителна помощ Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония. Стойността на целия проект е 145 003,77 евро, като 85% от сумата представлява европейско финансиране, а останалите 15% са национално съфинансиране.
 
Повече
За Балкана и хората
За Балкана и хората
Проектът носи дългото име "Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони" и е четиригодишен (септември 2012 – септември 2016 г.). Изпълнява се в партньорство от четири швейцарски и шест български партньора (включително Министерството на земеделието и храните) в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина.
Повече
Солта на живота
Солта на живота
Проект „Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро“, наричан за краткост СОЛТА НА ЖИВОТА е финансиран от Европейската комисия на основание споразумение за безвъзмездно финансиране LIFE11 NAT/BG/000362. Продължителността му е 6 години - от 01.07.2012 г. до 31.08.2018 г.
Повече
Еко - Мрежа България
Еко - Мрежа България
Проектът „Еко - Мрежа България”: Природозащита чрез работа в мрежа и комуникация по проблеми като опазване на защитени зони, вредни емисии и битови отпадъци, е подкрепен финансово от Германската фондация за околна среда /DBU/ и се осъществява от Института за регионална география, Германия /IfL/, и българските партньори – Блулинк информационна мрежа и Българска фондация Биоразнообразие /БФБ/.
Повече
Евро-Вело 13 на Балканския полуостров
Основната задача на проекта е да създаде работна рамка за изграждане на югоизточния участък от европейския веломаршрут “Пътят на желязната завеса”, който възниква по идея на евродепутата Михаел Крамер. Началната му точка е Баренцово море, общата му дължина е 6800 км, минава през 22 европейски държави и стига до Черно море. 
Повече
Бъди зелен в Бургас
Бъди зелен в Бургас
В началото на месец юни Българска Фондация Биоразнообразие – клон Странджа стартира Регионална кампания „Зелен бъди в Бургас”. Основната цел на проекта е да провокира бургазлии да обърнат повече внимание на това с какво се хранят, как се придвижват в любимия си град, достатъчно ли общуват с природата или казано на съвременен език – живеят ли „зелено”.
Повече
Транс-гранични екологични информационни „клетки” в общините Доксато и Баните
Транс-гранични екологични информационни „клетки” в общините Доксато и Баните
Проектът „Трансгранични екологични информационни „клетки” в общините Доксато и Баните, с приноса на Българска Фондация Биоразнообразие”, №8271/акроним ЕСА се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавните бюджети на Република Гърция и Република България чрез Оперативна програма "Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.”
Повече
Опазване на дивата коза и мечка извън защитените територии
Опазване на дивата коза и мечка извън защитените територии
ПРОЕКТ „Опазване на дивата коза и кафявата мечка в България (извън териториите на национални и природни паркове и резервати и подържани резервати) чрез изпълнение на компоненти на плановете за действие за дивата коза и мечката в България” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”
Повече
Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа
Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. След 15 години активна дейност в района на природен парк „Странджа”, БФБ стартира нов проект за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие. Средствата за реализация на Проекта са в размер на 519 780 евро.
Повече
Живот за Бургаските езера
Живот за Бургаските езера
Българска фондация Биоразнообразие е партньор на БДЗП в изпълнението на нов и амбициозен проект по Черноморското крайбрежие - „Живот за Бургаските езера”, финансиран от програмата на ЕК LIFE + „Природа и Биоразнообразие” на стойност 1 775 006 евро. Другите партньори по проекта са Община Бургас, Черноморски солници ЕАД и Кралското дружество за защита на птиците (RSPB).
Повече
Подкрепа на животновъдството в ПП Странджа
Подкрепа на животновъдството в ПП Странджа
БФБ е партньор на Сдружение "Зелена България" (Средец) и ДПП Странджа в изпълнението на проект "Модел за стимулиране на традиционното животновъдство като механизъм за опазване на биоразнообразието в ливадите и пасищата в ПП „Странджа”. Проектът се финансира от ПМП на ГЕФ. 
Повече
Опазване и устойчиво развитие на карстовия комплекс в района на Драгоманското блато в България
Проектът се изпълнява в партньорство от Сдружение за дивата природа „Балкани” и БФБ. Съ-финансиран е от DBU – Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Германска федерална фондация за околна среда) и управляван от ЕуроНатур – Германия. Продължителността на проекта е 3 години (юли 2009 – юни 2012) и общият му бюджет е 500’000 лева.
Повече
Благоприятно природозащитно състояние на Натура 2000 видове и хабитати
Този проект се изпълнява от Фондация DLO/Wageningen International (Холандия) в тясно сътрудничество с БФБ, СДП - Балкани и Орбикон (Дания). Целта е да се разработи национално ръководство за определяне на благоприятно природозащитно състояние на видовете и природните местообитания по Натура 2000 на национално и регионално ниво.
Повече