bg en

Правителството обяви нови морски защитени зони, но отново пропусна защитената зона „Ниска Рила“

Rila
31.10.2013

Коалиция от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България", чийто член и координатор е Българска Фондация Биоразнообразие, приветства разширяването на Натура 2000 мрежата в актаториалната й част, одобрено вчера с решение на Министерски съвет. Обявяването на морски защитени зони е част от задължението на всяка страна - член на ЕС по директивата за природните местообитания и шанс за запазване на редица водни видове в Черно море, където напълно липсват защитени територии.

Продължава обаче да се бави обявяването на защитена зона „Ниска Рила“ независимо, че срокът за това изтече в края на този септември. През 2012 г., по време на биогеографския семинар за Натура 2000, беше потвърдено, че има недостъчност на територии под защита от мрежата в района на Рила за два вида: кафявата мечка и главочът (изчезващ за страната вид риба, обитаващ средните течения на реките). 
По отношение на границите на тази зона имаше редица спорове, но бяха проведени консултации между представители на НПО и БАН и консенсусно решение по границите беше внесено в МОСВ, което продължава да не придвижва обявяването на зоната. 
За гарантиране опазването на тази зона има не само достатъчно научни данни, но и огромна обществена подкрепа. В периода - 2007 – 2008 г. безпрецедентен брой хора (над 170 000 души) се подписаха в подписка в подкрепа на опазването на Рила. 
Въпросът защо държавата отказва да изпълни задълженията си става все по-горещ, предвид вчерашното решение на Министерски съвет да създаде работна група за обсъждане на проект, именуван „Дестинация Рила". Обявен с грандомански параметри като стотици километри писти, проектът вече стартира накриво: с решение МС си наруши чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, тъй като инвеститорът не е уведомил Министерството на околната среда и засегнатото население, но е уведомил Министерски съвет и вече си има работна група. 
Проектите за мащабни строежи в Рила не са единствената заплаха за защитените видове – в момента тече строителство на водно електрическа централа „Роса” на река Леви Искър”, над село Мала Църква. Този ВЕЦ е на път да унищожи находището на защитени видове в река Леви Искър, а МОСВ не изпълнява своите задължения да опази местообитанията и популациите им в мрежата Натура 2000, да спре това строителство и да обяви защитена зона „Ниска Рила”. 
Към проекти за изграждане на огромни ски курорти и ВЕЦ може да се подходи законосъобразно, прозрачно и професионално. А може и информацията да се крие, законът да се манипулира и институциите да подминават нарушенията с мълчаливо съгласие. „Дестинация Рила“ и сходни проекти в „Ниска Рила“ ще покажат ясно кой път е избрала настоящата власт.