bg en

Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи

Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи
25.01.2016
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." http://ope.moew.government.bg
Общата цел на проекта е насочена към постигане на интегрирано опазване и подобряване на състоянието на популацията на глухаря, трипръстия и белогръбия кълвачи и местообитанията им в България.
Конкретните цели на проекта са както следва:
• Да се събере и анализира наличната информация за трите вида и да се проучи тяхното актуално състояние;
• Да се разработят проекти на три плана за действие и приложения към тях;
• Да се въвлекат широк кръг заинтересовани страни в процеса по планиране и да се повиши обществената информираност за трите вида.

Дейностите по проекта включват:
• Проучване биологията, екологията, разпространението, относителната численост, лимитиращите фактори и хабитатните характеристики на глухар, трипръст кълвач и белогръб кълвач;
• Разработване на проекти на 3 плана за действие и приложения към тях
• Обществени обсъждания и популяризиране на целевите видове
Очаквани резултати:
• Разработени планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвач
• ГИС за разпространението на трита вида

Продължителност: 1 aприл 2012 – 31 август 2015
Бюджет: 437 962,69 лв., от които 85% европейско и 15% национално съфинансиране.

Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи