bg en
Осогово
Планината Осогово е разположена на границата между България и Македония и попада в обхвата на международната инициатива „Европейски Зелен пояс”. В Българската част на Осогово са одобрени две НАТУРА 2000 защитени зони – според Европейските директиви за птиците и местообитанията и по-малки защитени територии като резервата „Църна река”. Широко разпространени бозайници в планината са дива свиня, язовец, вълк, невестулка, сърна, обикновен и лешников сънливец и др., а в недалечното минало се е срещала и мечката. Характерни птици са чинка, боров синигер, червеноглаво кралче, черен бързолет, сойка, горска дърволазка, червенушка, черен кълвач, скален орел и много други. В Осогово се срещат и планинските елементи – планинска жаба, алпийски тритон, усойница, балканската пъстърва и др. 

Българска Фондация Биоразнообразие като представител за България на инициативата "Европейски Зелен пояс" се стреми към опазване на природата в Осогово чрез създаване на трансгранична защитена територия с участието на местните общности. Именно благодарение на извършените проучвания на територията и поставените фотокапани в района на Осогово е регистрирано за първи път завръщането на риса - вид, обявен за изчезнал от България от средата на миналия век. 

Осогово


Планината Осогово е разположена на границата между България и Македония и попада в обхвата на международната инициатива „Европейски Зелен пояс”. В Българската част на Осогово са одобрени две НАТУРА 2000 защитени зони – според Европейските директиви за птиците и местообитанията и по-малки защитени територии като резервата „Църна река”. 


Основните направления, по които работим са:
  • Осигуряване на информационна база, необходима за опазване на биоразнообразието, интегрирано управление и устойчиво ползване на природните ресурси в района (проучване и картиране на биологичното разнообразие и земеползването,  разработване и използване на Географско-информационни системи (ГИС) и на база данни)
  • Подобряване на системата от защитени територии в района с участието на местните заинтересовани страни  (подготовка на предложения за подобряване на системата и състоянието на ЗТ и природните местообитания и видове, организиране на  национални и международни срещи и семинари със заинтересованите страни и експерти)
  • Подобряване на регионалното и транс-гранично сътрудничество и административен капацитет в управлението на защитени територии и устойчиво ползване на природни ресурси (транс-граничен форум за сътрудничество, обмяна на опит, подготовка на съвместни проекти)
  • Повишаване на обществената осведоменост и подкрепа за опазване на природното наследство и подобряване на системата от защитени територии (обучения по теми свързани с устойчивото използване на природни материали, разработване на комуникационна стратегия и посещения за заинтересованите страни до съществуващи защитени територии в региона)
  • Въвличане на местните общности и заинтересовани страни в мерките за опазване на биоразнообразието и управлението на защитени територии (Разработване на план за управление на защитените зони по Натура 2000 в Осоговска планина за територията на България, подкрепа на идеи за местни проекти за устойчиво ползване на природните ресурси, оценка на природния потенциал на високопланинските пасища и недървесните горски продукти, проучване на традиционни сортове овощни дървета)

Проекти, свързани с територията