bg en

Опазване на дивата коза и мечка извън защитените територии

Опазване на дивата коза и мечка извън защитените територии

ПРОЕКТ „Опазване на дивата коза и кафявата мечка в България (извън териториите на национални и природни паркове и резервати и подържани резервати) чрез изпълнение на компоненти на плановете за действие за дивата коза и мечката в България” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

Основната цел на проекта е опазване и възстановяване на дивата коза и мечката в България и намаляване на бракониерството. Годишно в България незаконно се убиват над 500 диви кози и над 50 мечки. Намаляването на тази смъртност е от първостепенно значение за дългосрочното оцеляване на тези два вида.

Дейностите по проекта включват:
• Организиране на 30 срещи за координиране дейностите по изпълнение на Плана за действие за дивата коза и мечката в Девин, Смолян, Велинград, Пазарджик и др.

• Организиране на проверки, съгласно препоръките от работните срещи, както и такива по сигнали за бракониерство.
• Поставяне на GPS GSM нашийници на 5 диви кози, които ще предават информация за движението им от Западните Родопи, за да се проучи миграцията на животните.
• Оценка на възможностите за реинтродукция на дива коза в подходящи местообитания в Западна и Източна Стара планина, Осогово и Славянка.
• Проучване на трофейния лов на ниво ЛРД или ДЛС и състоянието на популацията на диви кози.
• Изготвяне на ГИС модел на разпространението на дивата коза.
• Проучване на незаконния отстрел на територията на ловностопанските райони на ЛРД около трите Национални парка и резерватите в Родопите.
• Координиране на контролните дейности между гръцкия Национален парк „Родопи” и българските институции – РУГ Смолян и ЛРД Девин.
• Информационна кампания за изпълнение на Плановете за действие и борба с бракониерството.
• Проучване влиянието на паразитни, заразни и недоимъчни болести върху популациите на дивата коза.
• Мерки за намаляване на конфликта „човек – мечка”. Проучване на влиянието на отпадъците върху създаването на проблемни мечки и мерки за превенция.
• Анализ на фрагментацията и степен на пригодност на биокоридорите между субопопулациите от мечка.

Времетраене: август 2009 – август 2012

Бюджет: 578 832 лева

Партньори по проекта: СДП Балкани, СЛР „Ловно-рибарско дружество” Девин и Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик.

Опазване на дивата коза и мечка извън защитените територии

листовка 311.96 KB (pdf) Свали