bg en

Опазване и устойчиво развитие на карстовия комплекс в района на Драгоманското блато в България

Проектът се изпълнява в партньорство от Сдружение за дивата природа „Балкани” и БФБ. Съ-финансиран е от DBU – Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Германска федерална фондация за околна среда) и управляван от ЕуроНатур – Германия. Продължителността на проекта е 3 години (юли 2009 – юни 2012) и общият му бюджет е 500’000 лева.
Целите са: постигане на устойчиво управление на влажните зони в карстовия комплекс Драгоман, прилагане на мерки за опазване и възстановяване на видове и местообитания и развитие на устойчиви местни продукти.
Ще бъдат съставени планове за управление на Драгоманското блато и на влажните ливади в местността Раниславци-Раяновци, ще бъде разработен модел за пречистване на отпадните води, които се изливат в блатото, ще бъде извършвани дейности за възстановяване на гори и влажни зони и за опазване на птиците.
Планирани са преки дейности за подпомагане на полулациите на редките видове растения Fritillaria meleagroides и Viola pumila, както и реинтродукция на растението Caldesia parnassifolia (изчезнало от България с пресушаването на Драгоманското блато през 30-те години) и на рибката Misgurnus fossilis (изчезнал от Алдомировското блато в 90-те).
Работи се за оползотворяване на биомасата от блатото и за развитие на устойчив туризъм в района. Образователните и информационните дейности се поддържат от Центъра за влажните зони „Драгоманско блато”.
Листовка 289.66 KB (pdf) Свали