bg en

Нова защитена местност ще бъде обявена в Кюстендилско

Нова защитена местност ще бъде обявена в Кюстендилско
17.07.2006
Експерт на БФБ участва в комисия за обявяване на защитена местност “Долината на река Бистрица – Гърлянско ждрело”. Комисията заседава на 14 юли и в състава й бяха включени представители на РИОСВ - София, МРРБ, МЗГ, Областна администрация и Областна дирекция “Земеделие и гори” – Кюстендил, община Кюстендил, кметове и наместници, НПМ – БАН, Център за опазване на дивата фауна “Даръл”.

Предложената територия попада в землищата на с. Раненци и Гърляно, община Кюстендил и е с обща площ 9627,374 дка. Обявява се с цел опазване на консервационно значими природни местообитания и защитени видове по ЗБР, естествените екосистеми и присъщото им биоразнообразие, красиви ландшафти и подържане и развитие на природосъобразни стопански дейности.