bg en

Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето – РИФОВЕ

Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето – РИФОВЕ
20.01.2016
Проектът „Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето – РИФОВЕ“  (REEFS) е пилотен  научен проект насочен към изследване влиянието  на изкуствените рифове върху околната среда в страните от Черноморския басейн. Като изкуствени  рифове най-често се определя   всяка структура или оборудване създадена от човека и съзнателно поставена в морска среда, където тази структура не съществува при обикновени условия. Целта на конструирането и поставянето на такива структури под водата е:
  • увеличаване на рибните ресурси и увеличаване на популациите на всички представители на морската флора и фауна
  • подобрение на хидробиологичните показатели
  • туристическа атракция
Черно море като всеки друг морски басейн има своите екологически проблеми свързани с човешката дейност като то е почти изолирано от Световния океан. В този случай тези проблеми са по-остри от тези в отворените морета, които имат свободен водообмен с океана поради:
- интензивно пренаторяване на Черно море с азотни и  фосфорни съединения известно като „антропогенна еутрофикация“
- изхвърляне на недостатъчно пречистени отпадни води
- упадък на дънните водораслови общества
- неконтролиран прекомерен риболов и дънно тралене
- липса на информация и икономически проблеми

Проект РИФОВЕ е съвместна трансгранична инициатива на пет партньора от крайбрежните страни – България (Българска Фондация Биоразнообразие), Украйна (Одеския филиал на Института по биология на южните морета ), Румъния ( НПО Маре Нострум ), Грузия (Държавен университет „Илиа“) и Турция (Технически университет „Карадениз“)
 
Главните цели на проекта са:
  • Укрепване на съвместна база от знания и информация, необходима при използването на изкуствените рифове за справяне с органичното замърсяване на морската екосистема на Черноморския басейн.
  • Подкрепа за създаването на политики при определянето  на съвременни стратегии, планове за действие и национални мерки за възстановяване на морските ресурси, което да позволи устойчив черноморски риболов в бъдеще.
  • Значимо  увеличение  в прогреса към подобряване на черноморската околна среда
 
Проект РИФОВЕ  има за цел  да внесе принос в  редица международни стратегически инициативи чрез практически и активен подход чрез възстановяване на основните филтратори на морето. Целият бюджет на Проект РИФОВЕ  е 627 650.12 евро, от които общата сума на гранта е 564 885.10 евро предоставени от Европейския съюз чрез Съвместната Оперативна програма „ Черноморски басейн 2007-2013“.
 
Основни дейности:

1. Мерки в подкрепа на изкуствените рифове – осигуряване на подробно проучване и анализ на законодателната и институционална  рамка във всяка партньорска страна по отношение поставянето на изкуствени рифове в Черно море
 
2. Приложни проучвания и методология  -  включване на учени от черноморските страни в съвместни проучвания, насочени към определяне на състоянието на екосистемата и възможностите за поставяне на изкуствени рифове като по този начин да може да се определят възможните успешни резултати и да се направи оценка на обхвата на разходите и ползите от всякакви иновации, отнасящи се до изкуствените рифове в  Черно море
 
3. Обучение – общата база от знания да послужи за специално обучение на съответните лица с цел въвеждането на съвместни интеграционни политики и мерки като например разработване на изкуствени рифове като практически способ за подпомагане оцеляването на морската флора и фауна
 
4. Визуална идентификация – да повиши нивата на информираност и осведоменост както по отношение на заплахите за морското биоразнообразие така и по отношение на  целите, дейностите и резултатите от проекта, като гарантира висока степен на прозрачност при използване на средства от ЕС.


5. Проектно управление – да гарантира  изпълнението на проекта с нужното внимание, ефективност, прозрачност и усърдие, в съответствие с най-добрите практики в тази област и в съгласие и съответствие с правилата на Програмата

Продължителност: 02.06.2012 - 11.2015