bg en

ГИС Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа

ГИС Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа
20.01.2016
Проект „Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите“, наричан за краткост „ГИС Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. http://www.ngogrants.bg/
Новини за проекта и дейностите му: www.gis.biodiversity.bg

Продължителността му е 1 година - от 12.02.2014 до 12.02.2015 г.
Проектът се изпълнява от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) в партньорство с Норвежката агенция по околна среда (Miljødirektoratet), като така се продължава съществуващото сътрудничество между БФБ и Департамента за управление на природата (сега част от Miljødirektoratet).
 
Проектът е на стойност от 49 438 евро, 44 348 евро от които са безвъзмездна финансова помощ по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и 5090 евро са собствен принос на партньорите по проекта.
 
Проектът е насочен основно към младежите (студенти от специалности, свързани с природни науки, но не само), неправителствени организации, работещи в сферата на опазване на природата, както и всички активни граждани – хора с отворено съзнание към проблемите на природоопазвавнето - бъдещите потребители на обществено-достъпните резултати от проекта.
 
Целта на проекта е да повиши застъпническата и наблюдаваща роля на НПО, младежи и граждани в сферата на устойчивото пространствено развитие като подпомогне изграждането на връзка между основни умения за работа с ГИС и застъпничество и мониторинг за политики за устойчиво развитие.
 
Изпълнението на проекта ще осигури обществен достъп до пространствени данни и повишаване на капацитета за застъпничество и мониторинг в сферата на опазване на природата с помощта на ГИС чрез:
 
• Инвентаризация и обработка на пространствени данни на БФБ и въвеждането им в единна, добре структурирана пространствена база-данни;
• Изграждане на уеб платформа за публичен достъп до пространствената база-данни на БФБ;
• Провеждане на обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи в две части;
• Провеждане на обучение за работа с пространствени данни и употребата им при мониторинга на териториалното развитие за участници от НПО;
• Провеждане на обучение за създаване и работа с уеб-базирана ГИС платформа;
• Интегриране на норвежки опит и експертиза в сферата на ползване на ГИС и гражданско застъпничество и мониторинг за политики за устойчиво, природо-съобразно развитие.

Участието на Норвежката агенция по околната среда ще осигури трансфер на експертиза в концепцията за предоставяне на пространствени данни чрез уеб услуги и в провеждане на обученията и ще спомогне за намаляване на неравенството между България и Норвегия в общественото ползването на ГИС данни за мониторинг и застъпничество за политики за устойчиво развитие.