bg en

Дневен ред за заседанието на УС на БФБ

09.03.2007
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Управителен съвет на БФБ #12
София, 28.03.2007, 10.00 ч.

0. Избор на председателстващ на заседанието
1. Приемане на протокол от Заседание #11 / 25.09.2006
2. Представяне и одобрение на Годишен отчет за дейността на БФБ през 2006 – Румяна Иванова
3. Представяне и одобрение на Финансов отчет 2006 – Теодора Маркова
4. Представяне и одобрение на Оперативен план и бюджет 2007 – Румяна Иванова, Росен Василев
5. Одобрение на искане към ШАРС за принос към Репликационния допълнителен финансов инструмент за 2007 – Проект Беласица
Разни
• Членство на БФБ в Планта Еуропа
• Преместване на офиса
Дата за следващия Управителен съвет; теми, председателстващ