bg en
BIO-INNOVATE
20.08.2019
Проект "Оценка и управление на видове от фауната за опазване на биоразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция: Прилагане на иновативни подходи за мониторинг и защита на регионално ниво“, договор № B2.6d.09/04.07.2019 и кратко име BIO-INNOVATE се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавните бюджети на Република Гърция и Република България чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“
Основната цел на проекта е да демонстрира възможността за хармонично съществуване между устойчиво животновъдство/ловно стопанство и опазването на природата в района на общините Гоце Делчев и Просочани. Проектът ще се стреми и към повишаване на съпричастността на обществеността към опазването на природното наследство чрез популяризиране на информационни и туристически дейности, свързани с богатото биоразнообразие в региона. Основният резултат от проекта ще бъде създаването на модели за управление на дивите и полудивите тревопасни животни в трансгранични планински райони, които да послужат за пример и на други общини и региони.

Дейности по проекта: 

Дейност 1: Управление на проекта

Дейност 2: Оценка и характеристика на състоянието на популациите на избрани видове диви копитни в България и подивели коне в Гърция

Дейност 3: Разработване на стратегии за мониторинг и устойчиво управление на животински видове в трансграничните планински райони

Дейност 4: Изграждане на екологични информационни центрове в общините Гоце Делчев и Просочани

Дейност 5: Информация и публичност

Период на изпълнение: 05.07 2019 – 04. 07.2021

Общ проектен бюджет: 701 217 евро

Общ бюджет на БФБ: 59 385 евро

Водещ партньор: Солунски университет „Аристотел“ (AUTH) – Гърция

Партньори: община Просочани (Гърция), Българска фондация Биоразнообразие, община Гоце Делчев


Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавните бюджети на Република Гърция и Република България чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“

BIO-INNOVATE