bg en

БФБ подготвя документацията за четири нови защитени територии в Родопите

14.07.2006
Тези територии са предложени от БФБ и са подкрепени от община Златоград и Съвета по туризъм в община Рудозем.

Обявяването им е с цел опазване на вековни букови и дъбови гори, популации на световно застрашени видове като родопския крем и видове от европейско значение (мечка, балканска дива коза, белогръб кълвач, глухар и др.).

Тези територии граничат на юг с гръцкия Национален парк „Родопи” и обявяването им е важна стъпка в изграждането на Балканския Зелен Пояс и развитието на екологичната мрежа между България и Гърция.

Освен значително природно богатство, предложените територии имат и огромен потенциал за развитие на екологичен туризъм.