bg en
Природата няма глас, тя има нас
06.10.2021
“Природата няма глас, тя има нас”

"Природата няма глас, тя има нас" цели да  повиши осведомеността относно ролята на гражданските организации в природозащитната сфера ( и по конкретно на коалицията “За да остане природа в България”, част от която е и БФБ) чрез редовна, проактивна, комуникационна кампания през традиционни и социални медии.

Повече
SaveGreen
17.12.2020
SaveGREEN
Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн
Проектът SaveGREEN се обръща към критичната тема за екологичните коридори в Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион.
 
Повече
Game over? Do not let the Climate change end the game!
08.02.2020
Game over? Do not let the Climate change end the game!
Целта на проекта е да обхване тези взаимосвързаности между климатичните промени, живота и условията на планетата Земя и да проучи възможностите природата да помогне за адаптация с настъпващите промени като в същото време вниманието се насочи към личната отговорност, колективните действия и политическите решения, които трябва да се предприемат веднага.
Повече
BIO-INNOVATE
20.08.2019
BIO-INNOVATE
Проект "Оценка и управление на видове от фауната за опазване на биоразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция: Прилагане на иновативни подходи за мониторинг и защита на регионално ниво“, договор № B2.6d.09/04.07.2019 и кратко име BIO-INNOVATE се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавните бюджети на Република Гърция и Република България чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“
Повече
ЛАГУНАТА НА ЖИВОТА
08.02.2019
ЛАГУНАТА НА ЖИВОТА
„Лагуната на живота“ е краткото име на проект „Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза на европейско значими видове и местообитания”/ LIFE17 NAT/BG/000558”, финансиран от програма LIFE на Европейската комисия и изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Черноморски солници АД, Българско дружество за защита на птиците и „Заедно 2011“.  
Повече