bg en
Природата няма глас, тя има нас
06.10.2021
“Природата няма глас, тя има нас”

"Природата няма глас, тя има нас" цели да  повиши осведомеността относно ролята на гражданските организации в природозащитната сфера ( и по конкретно на коалицията “За да остане природа в България”, част от която е и БФБ) чрез редовна, проактивна, комуникационна кампания през традиционни и социални медии.

Повече
Търсачи на съкровища: КОД СОЛЕНО
18.05.2021
Търсачи на съкровища: КОД СОЛЕНО
"Търсачи на съкровища: КОД СОЛЕНО" цели по нов и иновативен начин, чрез търсене на тайници със съкровища от загадки и образователни елементи, да популяризира соленото Атанасовско езеро край Бургас, като въвлече, ангажира и информира нови хора за тази ценна природна територия, влиянието на климата и проблемите с нейното опазване.
Повече
Down to Earth
26.03.2021
Down to Earth
Проектът DOWN TO EARTH цели да обедини изкуството, образованието по природа и студентското лидерство за повишена информираност за устойчив начин на живот в общността на Американски университет в България и извън него, чрез съвместни дейности на Фондацията и студентите от AUBG Sustainability club, като създаване на стенописи, уеб семинари, предизвикателства и събития.
Повече
SaveGreen
17.12.2020
SaveGreen
Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн
Проектът SaveGREEN се обръща към критичната тема за екологичните коридори в Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион.
 
Повече
Гражданска инициатива за ефективна политика по опазване на биоразнообразието
15.07.2020
Гражданска инициатива за ефективна политика по опазване на биоразнообразието
Чрез общия ни проект предвиждаме да направим професионален анализ на слабостите на три от нормативните документи, отнасящи се до опазването на биоразнообразието у нас, които в момента са в процес на приемане или обновяване
Повече
Game over? Do not let the Climate change end the game!
08.02.2020
Game over? Do not let the Climate change end the game!
Целта на проекта е да обхване тези взаимосвързаности между климатичните промени, живота и условията на планетата Земя и да проучи възможностите природата да помогне за адаптация с настъпващите промени като в същото време вниманието се насочи към личната отговорност, колективните действия и политическите решения, които трябва да се предприемат веднага.
Повече
BIO-INNOVATE
20.08.2019
BIO-INNOVATE
Проект "Оценка и управление на видове от фауната за опазване на биоразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция: Прилагане на иновативни подходи за мониторинг и защита на регионално ниво“, договор № B2.6d.09/04.07.2019 и кратко име BIO-INNOVATE се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавните бюджети на Република Гърция и Република България чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“
Повече
Бъдещи природозащитници
21.03.2019
Бъдещи природозащитници
Проектът „Бъдещи природозащитници - Свързване на управлението на европейския природен капитал с теренното изследване" се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, Солунския университет „Аристотел“, Гърция (AUTH - Aristotelio Panepistimio Thessalonikis) Чешкия университет по природни науки в Прага (CULS - Ceska Zemedelska Univerzita v Praze). Проектът се финансира по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз по направление К2 Стратегически партньорства.
Повече
ЛАГУНАТА НА ЖИВОТА
08.02.2019
ЛАГУНАТА НА ЖИВОТА
„Лагуната на живота“ е краткото име на проект „Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза на европейско значими видове и местообитания”/ LIFE17 NAT/BG/000558”, финансиран от програма LIFE на Европейската комисия и изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Черноморски солници АД, Българско дружество за защита на птиците и „Заедно 2011“.  
Повече