bg en

ВОДА ЗА ЖИВОТ

Вода за живот
01.05.2023
Мерки в подкрепа на достъпа до вода на общности, уязвими от климатичните промени

Описание: Проектът има за цел да демонстрира и приложи добри практики за пестене на вода сред местните хора в Орешник – село в най-сухата южна част на България, което става все по-уязвимо към продължителните периоди на засушавания, предизвикани от промените в климата. Намаляването на населението, увеличаването на средната възраст и високото ниво на безработица водят до значителна зависимост на местната общност от храната, която отглеждат в градините си. В същото време практиките за пестене на водата не са много популярни в малките домакинства. С изпълнението на проекта и с помощта на доброволци планираме да инсталираме или възстановим системи за събиране на дъждовна вода и да въведем автоматично напояване, което спестява до 40% повече питейна вода в сравнение с традиционно използваните маркучи.

Продължителност на проекта: май 2023 – април 2024

Финансиране: € 18410

Донор: Проектът се осъществява с финансовата помощ на Фондация “Крал Бодуен”
чрез  Фонд за честно и устойчиво бъдеще (EU Staff Fund for a Fair and Sustainable Future)

Екип: Йорданка Славова, Росен Василев, Камен Бакърджиев, Ива Георгиева

Цел на проекта: Проектът цели да помогне директно на местната общност в с. Орешник да използва рационално и отговорно намаляващия воден ресурс, от който зависи поминъка им. Освен това, проектът се ангажира чрез примера от с. Орешник да повиши осведомеността на хора от цялата страна за възможностите за отговорно използване на водните ресурси и да даде насоки за добри практики за устойчиво земеделие.

Проектни дейности:
  • ремонт на една обществена чешма
  • две срещи/обучения за обмен на знания – за намаляване на потреблението на вода и практики за устойчиво земеделие;
  • доброволчески лагер за демонстриране и разработване на системи за пестене на вода и практики за ефективно използване на водата в най-малко 3 домашни градини (автоматични напоителни системи, контейнери за дъждовна вода)
  • създаване на наръчник за отговорно ползване на вода за напояване
  • повишаване на осведомеността в социалните медии за проблеми свързани със засушаването и нуждата от отговорно ползване на водата, както и предлагане на възможни решения на проблемите.