bg en

“Природата няма глас, тя има нас”

Природата няма глас, тя има нас
06.10.2021

Финансиране: Проектът се изпълнява с подкрепата на  Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП  www.activecitizensfund.bg 

Продължителност: 24 месеца - от 1.09.2021 до 31.08.2023 г.

Партньори: Българска фондация Биоразнообразие (водещ партньор), СНЦ Зелени Балкани

Бюджет: 79 330 евро (100% принос от Фонд „Активни граждани“, финансиран по ФМ на ЕИП)

Проектен екип на БФБ: Елеонора Йосифова - координатор проект, Ива Георгиева - комуникационен експерт

Цел на проекта: Да покаже истинското лице на природозащитата в България - предизвикателство, в което се впускат малцина отдадени експерти. Кои са те, какви са трудностите, с които са се сблъскали и успехите, с които се гордеят? Към какво се стремят и защо е нужна силна гражданска подкрепа за опазването на природата с всички нейни богатства? Проектът цели и да подкрепи местните общности да продължат битката си за природата, в случай на  възникващи природозащитни проблеми. 

Описание:

 “За да остане природа в България” е независима, непартийна коалиция от граждански групи и неправителствени организации, която се бори за опазване на природата чрез насърчаване на гражданското общество и спазване на законодателството.  България е сред най-богатите страни в Европа по разнообразие от дива природа. Вместо да ценим това богатство обаче в последните години виждаме как системно то се унищожава - застрояване на последните диви кътчета, пожари във вековни гори, ВЕЦ, които унищожават биоразнообразието в реките, бракониерство на малкото останали представители от защитени видове, са само част от ежедневните престъпления срещу природата. Група експерти са се посветили на каузата да запазят природното ни богатство. Освен обществена подкрепа, през последните 15 години те срещнаха и не малко пречки, поставени по пътя им от хора, които виждат природата единствено като ресурс за частно ползване. Настоящият проект цели да осветли работата на коалиция “За да остане природа в България” и да привлече съмишленици към каузата за опазена дива природа. 

Предвидени са следните дейности:

  1. Подготовка за реализиране на комуникационна кампания - създаване на собствено съдържание в социалните мрежи чрез видеа и подкасти, които да представят експертите, които стоят зад коалиция “За да остане природа в България”; да систематизират казусите, по които са работили и да предоставят набор от знания, които да помогнат на всички бъдещи природозащитници при справянето им с предстоящи проблеми в сферата. Дейността включва и изготвяне на ситуационен анализ чрез работна среща на коалицията и провеждане на социологически проучвания с участието на фокус групи.
  2. Имиджова кампания за популяризиране и утвърждаване на Коалиция “За да остане природа в България пред широката общественост - инициативата цели да информира широката общественост за нуждата от опазване на природата и как това влияе върху качеството на живот на обикновения човек и да привлече нови съмишленици към каузата за опазена дива природа. Предвидени са 22 информационни онлайн или офлайн събития в цялата страна  (напр. неформални срещи тип green drink, отворени врати и информационни лекции по обществено значими въпроси) и провеждането на зелен фестивал.
  3. Подпомагане на застъпнически кампании и местни инициативи за опазването на природата и средата за гражданските организации - подкрепа за решаване на минимум 6 важни за обществото случая. Местните общности и бизнеси, които работят в Натура 2000 зони и/или са подчинили работата си на устойчивото използване на природните ресурси ще бъдат подпомогнати в природозащитните им каузи.  Ще бъдат осъществени минимум 10 информационни срещи по места и/или, проверки на терен и експертна помощ за стартиране на конкретни инициативи и разрешаване на конкретни проблеми. Ще бъде проведена и застъпническа кампания за очакваните промени в ресорното законодателство.
  4. Организиране на обучения за укрепване на Коалицията - предвидени са обучения за членовете на Коалиция “За да остане природа в България”, които ще им помогнат да комуникират по-бързо и лесно посланията или проблемите си както с традиционните медии, така и с всички хора, които ценят дивата природа.
  5. Управление на проекта
  6. Дейности по популяризирането на проекта


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.