bg en

Микровлажните зони - извор на живот за дивата природа и хората

re
16.01.2023
Описание: Изграждането на обществени чешми е древна традиция на Балканите. Такива чешми в селските и горските райони са важни за хората, добитъка и биоразнообразието. Те изграждат своеобразна мрежа от местообитания, ключови за защитени видове.
В последните години обаче много чешми, особено извън населените места у нас, са оставени без поддръжка. В същото време, заради промените в климата, засушаванията на много места стават все по-чести. Това прави чешмите и временните микро влажни зони, които се образуват край тях, още по-ценни за биоразнообразието, а и за пашуващите домашни животни. Настоящият проект се фокусира върху тези проблеми в Сакар планина и по-конкретно на територията на Община Тополовград.
Партньори: Община Тополовград
Финансиране: Проектът се осъществява с финансовата помощ на Европейския съюз чрез проекта BESTbelt, част от инициативата Европейски
Зелен пояс (European Green Belt)
Продължителност: 1.01.2023 – 30.06.2024 г.
Проектен екип на БФБ: Камен Бакърджиев, Росен Василев (ботаник), д-р Емилия Вачева (херпетолог, Национален природонаучен музей на БАН), Ива Георгиева
Цел на проекта: Подобряване качество на местообитанията за индикаторни видове на микро-влажните зони; повишаване екологични ползи за местните общности от реставрираните чешми; укрепване на местния капацитет за поддържане на микро-влажните зони и техния потенциал за възпроизвеждане; повишаване осведомеността на местните общности за значението на микро-влажните зони за биоразнообразието и благосъстоянието на общността.

Проектни дейности:
  • Оценка на техническото състояние на 12 чешми и микро влажни зони и приоритетна рехабилитация на 3 чешми с техните водохващания, корита и потоци, както и 1 микро влажна зона.
  • Провеждане на проучване за обичаите, съпътствали изграждането на обществени чешми в района в миналото. Създаване на ръководство за най-добри практики за изграждане и поддръжка на обществени чешми за хората и биоразнообразието.
  • Повишаването на информираността на местната общност за значението на микро влажните зони и обществените чешми в условията на засушаващ се климат.
  • Обучение на 5 местни доброволци за „пазители на чешмите“.