bg en

Иновативни подходи в управлението на крайбрежните влажни зони ще бъдат дискутирани в Бургас

корица
28.09.2022
LIFE среща за разглеждане на интегрирани и иновативни подходи за опазване на крайбрежните влажни зони, птици и местообитания ще бъде организирана на 12 – 13 октомври 2022 г. в Бургас. Крайбрежните влажни зони играят важна роля в регионалната икономика, но нарастващият човешки натиск може да ограничи икономическите и екологичните услуги, предоставяни от тези екосистеми. Ето защо управлението на човешките намеси по начин, който им позволява да се опазят е от особено значение, за да не се стигне до изчезването им от крайбрежния пейзаж.
 
Следвайки основната цел на стратегията за биологично разнообразие до 2030 г. за възстановяване на деградирали екосистеми, по-специално тези с най-голям потенциал за улавяне и съхранение на въглерод, предотвратяване и намаляване на въздействието на природните бедствия, ще бъде представен и обсъден опита на лектори от Испания, Италия, България, Гърция и др.
 
Срещата ще разгледа следните теми в 4 панелни сесии:
  1. Управление на крайбрежните влажни зони и междусекторно сътрудничество
  2. Смекчаване на изменението на климата и адаптиране на крайбрежните влажни зони
  3. Иновативни подходи за възстановяване, консервация и мониторинг
  4. Социално-икономическата стойност на крайбрежните влажни зони
Специално внимание ще бъде обърнато на идентифицирането не само на уроците, базирани на резултатите, но по-специално на тези, базирани на процеса (напр. новите подходи), както и на основата на проблема (напр. отрицателните примери, за да се избегне повторение на грешките).
 
Целта на срещата е да събере най-добрите европейски практики от крайбрежните зони за тяхното устойчиво управление и да бъде ключово черноморско събитие в рамките на кампанията #LIFEis30 (30 години от функционирането на програма LIFE, която подкрепя само проекти за опазване на природата).

ДАТА, МЯСТО И РЕГИСТРАЦИЯ

LIFE срещата ще се проведе на 12-13 октомври в Международен конгресен център в Бургас. Може да се регистрирате за участие тук: https://forms.gle/EYGWNkEQ8nBpTsaQ9 (краен срок за регистрация: 30.09.2022).

Програмата ще включва пленарна сесия (един и половина работен ден) и посещение на терен (половин ден). Срещата ще бъде хибридна – „на живо“ в Бургас и онлайн чрез стрийминг през фейсбук. Освен това ще предостави възможности за съвместна работа и обсъждане. Ще бъде разработена специална публикация с резюмета от презентациите на участниците. Всички резултати от срещата ще бъдат достъпни онлайн.
 
Домакин на събитието е проект Лагуната на живота / LIFE17 NAT/BG/000558, който е фокусиран върху поддържането на симбиозата човек-езеро в полза на видовете и местообитанията от значение за опазване в ЕС. Предприема действия за пълномащабно възстановяване на екологичните процеси, създаване на самоподдържащ се и финансово жизнеспособен механизъм, който да позволи дългосрочно управление на опазването на лагуната и насърчаване на ползите, генерирани от Натура 2000 зона Атанасовско езеро.