bg en

Дюните не са дюни - случай пореден!

Каваци 2022
13.04.2023
Ще има ли нов курорт на “Каваци” след като дюните там изчезват при последното картиране?
Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) обжалва Решението на Директора на РИОСВ – Бургас за изготвяне на ПУП-ПРЗ на парцел на “Каваците” без извършване на екологична оценка.

БФБ от дълги години работи  за опазване на Черноморското крайбрежие и съхраняване на малкото останали незасегнати от строителството територии. Местността „Каваци“, южно от Созопол е едно от емблематичните места, както за усилията на неправителствените организации и гражданското общество за опазване на природата, така и за желанието на инвеститорите да ги застрояват.

Затова и поредното инвестиционно намерение за строеж на сгради и курорт от 3 май 2022 г. не е изненадващо. Изненадващо е обаче защо след като през лятото на 2022-ра експерти от БАН и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” картират дюните[1] в района, в края на август МОСВ издава заповед за ново проучване.

Още по-любопитно е огромното разминаване между последното “картиране” и предишните изследвания, а именно - последното проучване след "подробно обследване” на имота, в който трябва да изникне новия курорт заключава,  че в границите му “както и на терените в непосредствена близост няма дюнни образувания”.

“Каваците” са уникален и неповторим дюнен комплекс с цялата палитра на пясъчните местообитания – морски плаж, зараждащи се дюни, бели подвижни дюни и сиви дюни, облесени дюни и влажни понижения между тях. В района още в миналото са обявени Поддържан резерват „Пясъчна лилия“[2] и Природна забележителност „Пясъчни дюни в м. Каваци“[3], както и натура 2000 зона по Директива за птиците „Бакарлъка“.

Дюните по силата на Конституцията на Република България са изключителна държавна собственост и като такива не могат да бъдат собственост на частни лица, нито да се използват за нужди, различни от тяхното опазване или възстановяване.

Именно това е в основата на желанието на различни инвеститори да докажат, че на Каваци никога не е имало дюни и това, което всички можем да видим с очите си не са дюни, а изоставени земеделски земи.

Може би тъкмо по тази причина последното “картиране” на дюни е направено на 19 октомври в разрез с изготвената методология, когато шансовете типичната за дюните растителност да бъде наблюдавана са нищожно малки. Още повече - зад него не стоят специалисти с нужната квалификация.

Защо обаче директорът на РИОСВ-Бургас избира да стъпи единствено на него, когато решава, че няма нужда да се извършва екологична оценка за изготвянето на ПУП-ПРЗ за този имот?

Това е въпрос, на който ние не можем да си отговорим, особено като имаме предвид, че в комисията за приемане на специализираната карта, представител на МОСВ изразява несъгласие с представените данни като изтъква, че макар за “определянето на наличието, вида и местоположението на дюните следва да са водещи обективните научни наблюдения и експертиза…В конкретния случай обаче, резултатите от проучванията според МОСВ не позволяват да бъде взето обективно решение.“

Случаят става още по-любопитен, ако прибавим и факта, че процедурата за изграждане на “сгради за отдих и курорт” в съседен имот е спряна именно защото “имотът на възложителите вероятно … е част от обширен и непрекъснат в миналото дюнен комплекс в местността „Каваци“ [4].

Още по-голяма тревога буди фактът, че РИОСВ Бургас води дългогодишна политика за защита и опазване на дюните в местност Каваци.

Всички тези противоречия, карат Българска фондация Биоразнообразие да поиска от Министъра на околната среда и водите да отмени решението[5] на директора на РИОСВ Бургас да не се извършва екологична оценка на план за застрояване на дюните в местността Каваци до Созопол.

снимки: Спас Узунов, БФБ
 
[1] За района е наличен доклад за Извършени посещения на терен във връзка със сключено Споразумение № Д-33-10/25.05.2022 г. между Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките (ИБЕИ-БАН). Според него в ПИ с идентификатор 67800.54.28 е картирано дюнно местообитание 2130 Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни).
[2] Обявен е за резерват на 29 юни 1962 г. и след това е прекатегоризиран на поддържан резерват на 15 октомври 1999 г.
[3] Обявена със Заповед No.2109 от 20.12.1984 г., бр. 3/1985 на Държавен вестник  2109-1984 г.
[4] Административно дело № 83 по описа за 2023 година пред Бургаският административен съд, седемнадесети състав, по реда на чл. 202, вр. чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК и е образувано по повод постъпила жалба от М.Е.М. с ЕГН ********** и Р.П.И. с ЕГН **********, двете с адрес: ***, представлявани от пълномощника адв. И.П.Ц. ***, със съдебен адрес:***, против Решение № БС-1-С от 24.03.2022 г., издадено от директора на РИОСВ- Бургас.
[5] Решение БС-80-ЕО/06.04.2023 г