bg en

Бъдещи природозащитници

fe
30.09.2020
Партньори по проекта

Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, Солунския университет „Аристотел“, Гърция (AUTH - Aristotelio Panepistimio Thessalonikis) Чешкия университет по природни науки в Прага (CULS - Ceska Zemedelska Univerzita v Praze)

Асоциирани партньори

Еко клуб Скорец, СКОПС, Биологически факултет на СУ

Финансиране

Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз по направление К2 Стратегически партньорства

Продължителност

октомври 2018 – септември 2020

Проектен екип на БФБ

Йорданка Динева - координатор БФБ дейности; Петя Шереметова - PR експерт по проекта

Цел на проекта
Да свърже академичното образование с практическото приложение на програмите за опазване на околната среда

Подцели на проекта:
  • Да изгради умения и компетенции в студентите, изучаващи биология, горско стопанство, екология или др. дейности от България, Гърция и Чехия
  • Да стимулира активно гражданско участие, застъпничество и мониторинг на политиките
  • Да създаде мрежа за професионален диалог на млади специалисти в природозащитата
Проектни дейности:

1. Разработване на образователен онлайн продукт – тулкит, предназначен както за студентите, изучаващи природни науки, така и за университетски преподаватели, практикуващи в сферата на околната среда. Образователният продукт ще включва 100 обучителни материала (видео, презентации, лекции, наръчници, упражнения) с най-добрите практики и примери за провеждане на теренни изследвания, обработване на данни от изследвания, провеждане на застъпнически кампании и др.
 
2. Програма за професионално развитие за студенти Future Environmentalists – програмата е безплатна и се състои от 6 двудневни интерактивни обучителни модули на български език и 12 онлайн сесии на английски език; допълнителни задачи за самоподготовка; онлайн материали и научни статии на български, гръцки, чешки и английски език; практически задачи, онлайн и офлайн дискусии, общи международни уебинари на английски език. 60 студента (по 20 от държава) ще преминат тази програма и ще получат сертификат за преминатото обучение.
 
3. Кариерни форуми в България, Гърция и Чехия – студентите от съответната страна ще имат възможност да се срещнат с местни представители на природозащитни организации, фирми и институции, ангажирани с опазване на природата, за да могат да разширят възможностите си за професионална реализация в тези среди.
 
4. Едноседмична практика за студенти в Природен парк „Странджа“ – студентите ще могат да приложат на практика наученото по време на лекциите и да усъвършенстват своите умения в теренни проучвания, набиране и въвеждане на научна информация и др.


5. Комуникационни дейности за популяризиране на проекта